MENU

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden bestaan uit de volgende onderwerpen:

 • De eerste afspraak
 • Betalingsvoorwaarden
 • Verhindering
 • Behandeling door collega
 • Privacyreglement
 • Huisregels en bejegening
 • Klachtenregeling
 • Algemene Voorwaarden Abonnementen (Medisch Fitness, RunVisie, ZwangerFit)
 • Huisregels trainingsruimte

Algemene voorwaarden Lijf & Visie

 De eerste afspraak

 • Indien een cliënt voor de eerste keer komt dient hij/zij zich te legitimeren. Dit in verband met de wettelijke legitimatieplicht.
 • Een eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek, onderzoek en het geven van een diagnose voor een mogelijke behandeling.
 • Wanneer er tijdens het vraaggesprek (intake) blijkt dat er sprake is van een klacht waar de therapeut eerst wil uitsluiten of dit behandelbaar is, wordt u doorverwezen naar uw huisarts.
 • De echte behandeling start wanneer de diagnose is gesteld. Door het eerst stellen van een diagnose bestaat er een kans dat u bij de eerste ontmoeting nog niet behandeld wordt.

Betalingsvoorwaarden
Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt en de therapeut.

 • De declaratie fysiotherapie/logopedie/ergotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, waarmee wij een contract hebben, indien de cliënt een vergoedende verzekering ((aanvullende) verzekering voor fysiotherapie/logopedie/ergotherapie) heeft. Als achteraf blijkt dat hij/ zij niet verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn aanvullende verzekering vergoed wordt, krijgt de cliënt alsnog een factuur voor de gemaakte kosten toegestuurd.
 • De factuur wordt altijd naar de cliënt opgestuurd.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
 • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.
 • Indien de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger niet of beperkt verzekerd is voor therapie, is hij/zij verplicht per behandeling te betalen. De cliënt ontvangt een nota, die per PIN betaald dient te worden.

Verhindering
Wanneer u verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven, zodat wij de mogelijkheid hebben deze plaats op te vullen. Wanneer u niet tijdig afbelt, zullen de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht. U bent 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om uw verhindering telefonisch door te geven, door inspreken van voicemail of via het contactformulier van deze website.

Behandeling door collega

 • Het is mogelijk dat u een keer wordt geholpen door een andere therapeut. Dit kan eventueel voorkomen wegens spoedeisende behandelingen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
 • Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerd collega.

Privacyreglement
Alle gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden in navolging van de wet persoonsregistratie. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement:

 • Behalve de therapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, alle andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Ook deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de fysiotherapie/logopedie/ergotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoger peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut/logopedist/ergotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan inzien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Huisregels en bejegening
Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. Beide met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Doordat de praktijk ook mindervalide cliënten behandelt, is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • De praktijk of haar medewerkers zijn op geen enkele mogelijkheid aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest of uw kinderen met het speelgoed spelen, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • U kunt kosteloos een kop koffie, thee, chocomelk of water gebruiken, wilt u het gebruikte kopje in het daarvoor bestemde oranje emmertje zetten?
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Toestellen en ander apparatuur moeten op de voorgeschreven manier worden gebruikt.
 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. stagiaires) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De therapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en therapeut een andere therapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden.

 Klachtenregeling

 • Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut.
 • De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.
 • Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF/NVLF/NVE. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Algemene voorwaarden abonnementen:

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor de contractperiode zoals aangekruist
  op het inschrijfformulier (3,  6, of 12 maanden).
 • Het abonnement moet worden gebruikt in de periode die daarvoor afgesloten is, met uitloop van maximaal 3 weken i.v.m. vakantie.
 • De cliënt maakt afspraken voor de training, bij verhindering dienen deze 24 uur van te voren afgezegd worden, anders wordt deze als bezoek doorberekend.
 • De Overeenkomst wordt na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd voortgezet.
 • De Overeenkomst dient schriftelijk en ondertekend te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van de in de Overeenkomst overeengekomen periode.
 • Tussentijdse opzegging door Lijf & Visie is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

– de cliënt een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden of de Huisregels schendt;
of
-de cliënt zich onrechtmatig heeft gedragen ten opzichte van Lijf & Visie of tegenover een contractant van Lijf & Visie.

 • Na bevestiging van Lijf & Visie is de opzegging definitief.
 • Restitutie van al betaalde contributie en intakekosten is niet mogelijk.
 • Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid van de cliënt of om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend, noch vergoed door Lijf & Visie.

 Huisregels trainingsruimte:

 • Een ontspannen en verzorgde sfeer vinden we belangrijk. Het is daarom verplicht correcte kleding te dragen.
 • Lijf & Visie behoudt zich het recht voor om mensen op bepaald kledinggebruik aan te spreken en evt. te verbieden.
 • Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen op apparaten. Dit is niet alleen hygiënischer voor uzelf, maar ook voor anderen.
 • Bij Lijf & Visie zijn geen huisdieren toegestaan.
 • Het is niet toegestaan te roken, alcohol of drugs te gebruiken binnen Lijf & Visie.
 • U bent verplicht (schoon) zaalschoeisel te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen zijn niet toegestaan.
 • We raden u aan kleding en/of waardevolle spullen tijdens de training in een kluisje op te bergen. Het is niet toegestaan tassen, jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de trainingsruimte.
 • Leg na de training losse onderdelen (gewichten, halters, etc.) terug op hun plaats. Zo kan ook de volgende gebruiker deze gemakkelijk terugvinden en kan er niemand over struikelen. Maak het apparaat waarop je transpiratie achterlaat schoon met je handdoek of een dispenser doek.
 • Lijf & Visie staat onder geen enkele omstandigheid ongewenst gedrag toe zoals: luid, offensief of beledigend taalgebruik. Tevens is geen enkel gedrag toegestaan waarbij leden of personeel van Lijf & Visie wordt lastig gevallen. Bij overtreding hiervan zal het personeel van Lijf & Visie de persoon in kwestie vragen het gedrag te staken en/of de faciliteiten direct te verlaten. Bij overtreding kan de directie besluiten het lidmaatschap te beëindigen.

Lijf & Visie, Soest, januari 2014

Lijf & Visie
Koningsweg 4
3762 EC Soest
T: 035 - 60 305 04
F: 035 - 60 908 68