MENU

Klachtenregeling & Meldcode

 

Bij een klacht over ons of onze praktijk kunt u natuurlijk altijd zelf contact met ons opnemen. Wij zullen uw klacht altijd serieus in behandeling nemen, onze interne klachtenprocedure opstarten en bekijken hoe we tot een oplossing kunnen komen.

Patiëntenklachtrecht en beroepscode

Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevlogen heeft voor u, de cliënt. De wet schrijft voor dat klachten worden behandeld door een commissie van tenminste drie leden. De voorzitter mag niet werkzaam zijn bij of voor de betreffende zorgaanbieder.

De beroepsvereniging van logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) heeft zo’n klachtenregeling tot stand gebracht. De NVLF heeft een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Ons handelen wordt aan die beroepscode getoetst.

Onze praktijk hanteert deze klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, kunt u op onderstaande website.

Klachtenloket Paramedici

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Onze praktijk werkt bij het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling met de Landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Deze is door de overheid ontwikkeld en per 1 juli 2013 wettelijk verplicht. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de (jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, politie en justitie.

Wilt u precies weten wat de meldcode inhoud? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid via de volgende link: De Meldcode

Indien u zelf te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling of als u het vermoeden daarvan heeft in uw eigen omgeving, kunt u voor meer informatie (desgewenst anoniem) contact opnemen met de volgende instanties:

Lijf & Visie
Koningsweg 4
3762 EC Soest
T: 035 - 60 305 04
F: 035 - 60 908 68