Afspraak maken 035 - 603 05 04

Klachtenregeling

Lijf & Visie heeft een professioneel behandelteam waarbij kwaliteit van zorg voorop staat. Wij doen ons best je zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent, het gaat niet zoals je wenst. Wij vinden het belangrijk dat je ons dit laat weten. Met jouw opmerkingen kun je een bijdrage leveren aan verbetering van onze zorg- en dienstverlening.

Lijf & Visie heeft diverse mogelijkheden om uw opmerkingen of klachten te ontvangen en in behandeling te nemen.

Tips of suggesties
Deze kun je melden bij de therapeuten of bij het secretariaat. Tevens kun je tips of suggesties altijd mailen naar info@lijfenvisie.nl. Uit deze tips en suggesties kunnen wij verbeterpunten halen en onze service verbeteren.

Klachten

1. Gesprek met de fysiotherapeut
Als de klacht zwaarder van aard is, verzoeken wij je vriendelijk dit in eerste instantie met je therapeut te bespreken. Wij vinden het belangrijk dat je een zo laag mogelijke drempel ervaart voor het bespreekbaar maken van je onvrede. Bedenk goed waar jouw klacht over gaat (bijvoorbeeld een persoon of een dienst) zodat je duidelijk kunt vertellen waar je niet tevreden over bent.

2. Klacht indienen
Als een gesprek met je fysiotherapeut niet heeft geholpen, dan kun je ervoor kiezen om een klacht in te dienen. Dit kun je melden bij je therapeut of het secretariaat en vervolgens wordt ons interne klachtenprocedure opgestart.

3. Geschillencommissie
Als deze eerdere stappen geen bevredigend resultaat hebben opgeleverd, kun je contact opnemen met de Geschillencommissie. Lijf & Visie is aangesloten bij de Geschillencommissie van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

Patiëntenklachtrecht en beroepscode Logopedie
Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevlogen heeft voor u, de cliënt. De wet schrijft voor dat klachten worden behandeld door een commissie van tenminste drie leden. De voorzitter mag niet werkzaam zijn bij of voor de betreffende zorgaanbieder. De beroepsvereniging van logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) heeft zo’n klachtenregeling tot stand gebracht. De NVLF heeft een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Ons handelen wordt aan die beroepscode getoetst.

Onze praktijk hanteert deze klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, zie http://www.logopedie.nl/site/klachten.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Onze praktijk werkt bij het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling met de Landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze is door de overheid ontwikkeld en per 1 juli 2013 wettelijk verplicht. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de (jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, politie en justitie. Wil je precies weten wat de meldcode inhoud? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid via de volgende link: De Meldcode

Indien je zelf te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling of als je het vermoeden daarvan hebt in je eigen omgeving, kunt je voor meer informatie (desgewenst anoniem) contact opnemen met de volgende instanties:

  • Voor een veilig thuis  0800 - 2000
  • Jeugdzorg Nederland  030 - 2983400